?

Log in

No account? Create an account
ik wil graag even klagen over het feit dat mijn huisgenoot het… - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 26th, 2007|10:00 am]
Jikke Hendrika
ik wil graag even klagen over het feit dat mijn huisgenoot het weekend weg is en haar wekker standaard om negen uur heeft staan. nog steeds dus. met haar deur op slot. en hij doet het dus minstens een uur, still counting. dat wordt niet uitslapen jikke!! *GRRRRRRRRRRRRRR*
LinkReply