?

Log in

No account? Create an account
ik heb zo'n zin in tomaat maar geen zin om naar de super te gaan.… - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2007|06:32 pm]
Jikke Hendrika
ik heb zo'n zin in tomaat maar geen zin om naar de super te gaan.
mijn leven is zo problematisch
LinkReply