?

Log in

No account? Create an account
ik wil iedereen die het er mee eens is oproepen om dit manifest te… - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 16th, 2007|12:00 pm]
Jikke Hendrika
ik wil iedereen die het er mee eens is oproepen om dit manifest te ondertekenen: www.beperkthoudbaar.info

over gephotoshopte vrouwen, plastic gangsterbitches en onrealistische zelfbeelden!!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lonna
2007-04-16 11:59 am (UTC)
done!
(Reply) (Thread)
From: mr_yagga_yo
2007-04-16 02:37 pm (UTC)
done!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: hetjewietje
2007-04-16 08:12 pm (UTC)
DONE!!
(Reply) (Thread)