?

Log in

tutututuduuuu priming framing gatekeeping agendasetting whoooo… - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 2nd, 2007|08:15 pm]
Jikke Hendrika
tutututuduuuu priming framing gatekeeping agendasetting whoooo cares!! ik ben er helemaal klaar mee (jammer genoeg niet letterlijk) na 11 uur studie (niet ononderbroken moet ik toegeven) dus nu ga ik de boeken dichtslaan voor vandaag en die nieuwe serie op net5 met tegenzin een klein kansje geven want eigenlijk wil ik gewoon grey's anatomy terug.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lonna
2007-07-02 07:59 pm (UTC)
was het wat?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: jiggaleg
2007-07-03 12:22 pm (UTC)
mwoah, wel redelijk maar niet echt origineel ofzo, het is ook weer een ziekenhuisserie, dat is ook gewoon een goed concept moet ik toegeven maar ik hoop dat het nog wat creatiever wordt naarmate de serie vordert, moet zeggen dat ik grey's eerst ook vreselijk vond, ik kan altijd slecht afscheid nemen van de vorige serie. die serie daarna op maandag over polygamie, big love, die is best leuk! (op een bizarre manier)
(Reply) (Parent) (Thread)