?

Log in

was het maar zomer... - Jik [entries|archive|friends|userinfo]
Jikke Hendrika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

was het maar zomer... [Feb. 9th, 2007|04:03 pm]
Jikke Hendrika
*zucht*

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
(Deleted comment)
[User Picture]From: jiggaleg
2007-02-10 04:56 pm (UTC)
dat is jeffrey zwegers...ik denk niet dat je hem kent, hij is veels te cool om met ons te hangen..;P
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: blokoe
2007-02-11 11:16 am (UTC)
haha zou er zo bovenop duiken ;)
ik wil wel gewoon lekker weer naar texel lekker dicht bij huis. vond het echt vetttttttttt
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: blokoe
2007-02-11 11:17 am (UTC)
als ik homo's was dan, he.
(Reply) (Parent) (Thread)